Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare
Färgruta Avfall och avlopp
Färgruta Industri
Färgruta Jordbruk
Färgruta Transporter
Färgruta El och uppvärmning
Färgruta Produktanvändning
Färgruta Arbetsmaskiner
Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person har i Malmö minskat kontinuerligt sedan år 1990. Totalt sett uppgår minskningen till drygt 260 kg/per person mellan år 1990 och 2015. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.
Senast uppdaterad: 2017-09-26
Nyckeltal SE.1.2.9