Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person har i Malmö minskat kontinuerligt sedan år 1990. Dock ökade utsläppen något år 2016 jämfört med året innan. Totalt sett uppgår minskningen till knappt 240 kg/per person mellan år 1990 och 2016. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Metod- och kvalitetsbeskrivning

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.

Senast uppdaterad: 2018-09-21