Kommunala koldioxidutsläpp

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts på samma sätt för år 2015 och 2016 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. De koldioxidutsläpp som Malmö kommuns bränsleanvändning ger upphov till redovisas här.

Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen
Färgruta Uppvärmning
Färgruta Fordonsbränsle
Färgruta Övriga resor
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har koldioxidutsläppen som den kommunala organisationens verksamhet ger upphov till minskat med 260 ton mellan år 2015 och 2016. Uppvärmningen av de kommunala byggnaderna, som bidrar mest till utsläppen, har däremot ökat med 245 ton. Koldioxidutsläppen från fordonsbränslet har inte förändrats så mycket mellan åren medan övriga resors bidrag till utsläppen har minskat från 1 750 ton till 1 250 vilket innebär en minskning med nästan 30 %.

När det gäller elen som kommunen köper in är det ursprungsmärkt el som producerats utan fossila bränslen, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft och solenergi.
Senast uppdaterad: 2017-06-21
Nyckeltal SE.1.2.10