Kommunala koldioxidutsläpp

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts på samma sätt för år 2015, 2016 och 2017 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. De koldioxidutsläpp som Malmö kommuns bränsleanvändning ger upphov till redovisas här.

Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har koldioxidutsläppen som den kommunala organisationens verksamhet ger upphov till minskat med ungefär 8 800 ton mellan år 2015 och 2017. Uppvärmningen av de kommunala byggnaderna, som bidrar mest till utsläppen, har minskat med nästan 10 000 ton. Koldioxidutsläppen från fordonsbränslet har också minskat med cirka 1 300 ton. Utsläppen från kategorin övriga resor har däremot ökat från 1 750 ton till 3 300 ton vilket innebär en ökning med 90 %.

I kategorin övriga resor ingår flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten. Beräkningarna inom denna kategori har ej gjorts på samma sätt under åren vilket kan förklara resultatet. Under kommande år ska beräkningarna för denna kategori ses över och uppdateras.

När det gäller elen som kommunen köper in är det ursprungsmärkt el som producerats utan fossila bränslen, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Senast uppdaterad: 2019-07-05