Koldioxidutsläpp

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor
Färgruta Industri och Energi
Färgruta Vägtrafik
Färgruta Övrig trafik
Färgruta Arbetsmaskiner och redskap
Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett med 38 procent mellan år 2010 och 2016. De ligger nu, för första gången sedan toppnoteringen år 2010, under den nivå som de uppgick till år 1990. För att nå Malmös miljömål behöver utsläppen minska med minst 36 procent mellan år 2016 och 2020. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år 2020, räknat från år 1990.

Den största förändringen står industri-och energisektorn för och detta beror till största delen på att Öresundsverket inte var i drift i samma omfattning under år 2015 och 2016 som under 2010. Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade lite efter år 1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen i Malmö med nästan 70 procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.

Öresundsverket med sin fossilgasdrift har avsevärt försvårat möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererar värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och 0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra platser i Norden. Under år 2016 var verket inte i drift lika mycket utan levererade endast 0,53 TWh el och 0,36 TWh värme.
Senast uppdaterad: 2017-11-29
Nyckeltal SE.1.2.1