Koldioxidutsläpp

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor
Färgruta Industri och Energi
Färgruta Vägtrafik
Färgruta Övrig trafik
Färgruta Arbetsmaskiner och redskap
Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett med 28 procent mellan år 2015 och 2017 och uppgick till 1070 kton. För att nå Malmös miljömål behöver utsläppen minska med minst 19 procent mellan år 2017 och 2020. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år 2020, räknat från år 1990.

Den största förändringen står industri-och energisektorn för och detta beror till största delen på att Öresundsverket inte var i drift i samma omfattning under år 2015 som under 2010 samt var helt taget ur drift år 2017. Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade lite efter år 1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen i Malmö med nästan 70 procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.

Öresundsverket med sin fossilgasdrift försvårade avsevärt möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererade värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och 0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra platser i Norden. Under år 2015 var verket inte i drift lika mycket utan levererade endast 0,7 TWh el och 0,5 TWh värme. Verket var inte i drift under år 2017.
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Nyckeltal SE.1.2.1