Koldioxidutsläpp per invånare

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare
Färgruta Industri och Energi
Färgruta Vägtrafik
Färgruta Övrig trafik
Färgruta Arbetsmaskiner och redskap
Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2016 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. Förändringarna under de senaste tio åren inom denna sektor beror till stor del på hur mycket Öresundsverket var i drift under respektive år. Även Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till minskningen. Utsläppen per person är år 2016 de lägsta under den redovisade perioden.

Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen har minskat lite sedan 1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen per invånare i Malmö med nästan 52 procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.

Öresundsverket med sin fossilgasdrift har avsevärt försvårat möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererar värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och 0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra platser i Norden. Under år 2016 var verket inte i drift lika mycket utan levererade endast 0,53 TWh el och 0,36 TWh värme.
Senast uppdaterad: 2017-11-29
Nyckeltal SE.1.2.2