Utsläpp av växthusgaser

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Koldioxidutsläppen minskade ytterligare år 2017 och var detta år också de lägsta under den redovisade perioden. Under år 2017 minskade också koldioxidutsläppen per person och är även de lägsta under den redovisade perioden. Dock bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen.

Utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid uppgår endast till ungefär sex procent av de totala växthusgasutsläppen. Dessa utsläpp av övriga växthusgaser minskar både totalt sett och per person i Malmö. Däremot ligger fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö på en hög nivå. Koldioxidutsläppen som den kommunala organisationens verksamheter ger upphov till minskade något mellan år 2015 och 2016. De växthusgasutsläpp som den mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram. Avseende konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp finns bara statistik för ett år.

För att nå målet om 40 procents minskning av växthusgaserna i Malmö mellan år 1990 och 2020 behövs en minskning av de totala koldioxidutsläppen på 19 procent mellan år 2017 och 2020. Trots att utsläppen av de övriga växthusgaserna minskar behöver även de minska med ytterligare 20 procent mellan år 2016 och 2020 för att nå målet.

Den övervägande delen av nyckeltalen visar på positiva trender men dock inte i tillräckligt snabb takt för att uppnå målet på området. Det samlade tillståndet på fokusområdet bedöms därför som övervägande dåligt då målet ser ut att blir svårt att nå.

Senast uppdaterad: 2019-03-21
Huvudområden