Klimatanpassning

Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgiften inte är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 22,5 poäng av 33 möjliga och försämrade sin placering till plats 34 bland Sveriges kommuner.

Mycket arbete pågår inom kommunen som kan förändra hur vattenhanteringen sker. En skrift kallad ”Malmös vatten – Kunskaps- och planeringsunderlag" håller på att tas fram. Planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens hela geografiska område, även havsområdet, beskrivs i detta övergripande dokument som utgör ett viktigt underlag till Översiktsplanen. Under våren 2017 antogs Malmös första Skyfallsplan vilken behandlar regn som inte kan tas omhand av dagvattensystemet och som orsakar skador på bebyggelse, olägenheter för invånarna samt trafikstörningar. Arbete har också påbörjats under året med en handlingsplan kopplad till skyfallsplanen och en samordningsgrupp med representanter från Malmö stad förvaltningar och VA SYD har bildats för att driva och samordna arbetet.

Andel hårdgjord yta uppvisar en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen samtidigt som klimatanpassningsarbetet endast blivit något bättre. Nyckeltal saknas avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur och det samlade tillståndet på fokusområdet bedöms därför som varken bra eller dåligt.

Senast uppdaterad: 2018-05-21
Fokusområde SE.1.3