Klimatanpassning

Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgiften inte är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 22,5 poäng av 33 möjliga och försämrade sin placering till plats 34 bland Sveriges kommuner.

Mycket arbete pågår inom kommunen som kan förändra hur vattenhanteringen sker. Under våren 2018 färdigställdes skriften ”Malmös vatten - Kunskaps- och planeringsunderlag". Planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens hela geografiska område, även havsområdet, beskrivs i detta övergripande dokument som utgör ett viktigt underlag till Översiktsplanen. Inom ramen för skyfallsarbetet har Malmö stad och VA SYD tagit fram ett besluts- och planerings-underlag under året, vilket antogs i december 2018. ”Handlingsplan för skyfallsåtgärder i Malmö stad” innehåller 39 övergripande åtgärder vilka tillsammans anger hur Malmö stad ska arbeta för att nå målen i skyfallsplanen. Hur transporten av avloppsvatten till avloppsreningsverket i Sjölunda ska ske i Malmö framöver har utretts flera gånger. I den senaste rapporten förordar VA SYD en avloppstunnel för att möta utmaningarna med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö samt klimatförändringar. Beslut att bygga en avloppstunnel togs av VA SYDs förbundsstyrelse i oktober 2018 därefter krävs politiska beslut inom Malmö stad för att kunna fortsätta med projektet.

Andel hårdgjord yta uppvisar en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen samtidigt som klimatanpassningsarbetet endast blivit något bättre. Nyckeltal saknas avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur och det samlade tillståndet på fokusområdet bedöms därför som varken bra eller dåligt.

Senast uppdaterad: 2019-02-27
Huvudområden