Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt
På ett av fokusområdena "klimat- och väderstatistik" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då trenderna för de olika nyckeltalen på området pekar både mot förändringar som talar för varmare men också kallare klimat.

På fokusområdet "klimatanpassning" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då andelen hårdgjord yta uppvisar en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen och klimatanpassningsarbetet endast blivit något bättre samtidigt som nyckeltal saknas för andra klimatförändringar än nederbördsändringar.

På det sista fokusområdet "utsläpp av växthusgaser" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt trots att samtliga växthusgasutsläpp och de kommunala koldioxidutsläppen visa på svagt positiva trender. Minskningarna sker dock inte i tillräckligt snabb takt för att uppnå uppsatta miljömål i Malmö. Dessutom är trenden negativ för koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen.

På två av tre fokusområden bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt och på det tredje som övervägande dåligt. Målet att minska utsläppen av växthusgaser till år 2020 med minst 40 procent räknat från år 1990 ser ut att bli väldigt svårt att nå då utsläppen av koldioxid, efter en kraftig uppgång år 2010, återigen år 2015 ligger på samma nivå som år 1990. Sammantaget bedöms därmed att tillståndet på temaområdet klimat är övervägande dåligt.


Eftersom den största delen av nyckeltalen utvecklas positivt inom detta temaområde så bedöms området ha en positiv trend. Dock sker förändringen väldigt sakta och trenden är alltså för dessa nyckeltal väldigt svag.
Senast uppdaterad: 2018-07-05
Tema SE.1