Energianvändning

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Samhällssektor SCB Senaste värdet (GWh) Datum

0

Totalt

 6740

2017

1

Hushåll

 2000

2017

2

Transporter

 1920

2017

3

Övriga tjänster

 1320

2017

4

Industri, byggverksamhet

 858

2017

5

Offentlig verksamhet

 602

2017

6

Jordbruk, skogsbruk, fiske

 21,0

2017

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2017 minskade den totala energianvändningen i Malmö med knappt 100 GWh, jämfört med året innan. Den uppgick år 2017 till 6740 GWh vilket är 250 GWh lägre än den var år 1990. Under den redovisade perioden har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år ända sedan 1990-talet.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används drygt 50 procent mer energi år 2017 jämfört med år 1990. Transportsektorns energianvändning har minskat med 4 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 12 procent inom hushållssektorn och med 18 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskningen uppgått till 42 procent medan användningen minskat med 20 procent inom industri och byggverksamhet.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2017

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.

Senast uppdaterad: 2019-03-01