Energianvändning

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor
Färgruta Hushåll
Färgruta Transporter
Färgruta Övriga tjänster
Färgruta Industri, byggverksamhet
Färgruta Offentlig verksamhet
Färgruta Jordbruk, skogsbruk, fiske
Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan år 2010 och 2015 minskade den totala energianvändningen i Malmö med nästan 400 GWh och den uppgår nu till 6910 GWh vilket är 30 GWh lägre än den var år 1990. Under den redovisade perioden har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7000 GWh per år ända sedan 1990-talet.

För två kategorier har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används 63 procent mer energi år 2015 jämfört med år 1990 medan transporterna endast ökat med 2 procent under samma tid. Användningen av energi har minskat med ungefär 13 procent inom hushållssektorn och med 10 procent inom offentlig verksamhet. Inom industri och byggverksamhet har minskningen uppgått till 22 procent medan användningen nästan halverats inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Dokument

Kommunal & regional energistatistik 2015

Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

Energistrategi för Malmö

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2009.
Senast uppdaterad: 2018-01-15
Nyckeltal SE.3.1.1