Energi inom Malmö stad

Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Kommunfastigheternas energianvändning uppvisar en positiv trend och totalt sett uppgår minskningen till 29,4 procent jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005. Den förnybara energin som levereras från kommunens anläggningar ökade markant under år 2015 och 2017 vilket beror på de inköpta vindkraftverken i Sundsvall och Kristinehamn.

För att nå målet om 100 procent förnybar energi i Malmö stads verksamheter år 2020 krävs att även förnybar fjärrvärme handlas upp. I dagsläget uppgår den förnybara energin som används i Malmö stads verksamheter till två tredjedelar av den totalt använda, vilket framför allt beror på inköp av ursprungsgarantier för vattenkraft. Ambitionen att så stor andel som möjligt av den förnybara energin ska ha lokalt ursprung är svårare att realisera.

Både kommunfastigheternas energianvändning och den förnybara kommunala energin visar på positiva trender. Målet om 100 procent förnybar energi kan uppnås genom rätt sorts upphandling på både el och värmesidan. Sammantaget bedöms därför tillståndet på fokusområdet som bra och att målet skulle kunna uppnås.

Senast uppdaterad: 2019-03-15
Huvudområden