Trafikbullerexponering

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007 och 2012 har det gjorts beräkningar/bedömningar av antalet boende som utsätts för ljudnivåer som överskrider riktvärdena.

Trafikbullerexponerade över riktvärden.
Färgruta >30 dBA ekv. nivå inomhus
Färgruta >55 dBA ekv. nivå utomhus (fasad)
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Antalet personer som exponeras för ljudnivåer som överskrider riktvärdena inomhus har minskat medan antalet som exponeras för ljudnivåer som överskrider riktvärdena utomhus har ökat under femårsintervallet.

De långsiktiga målen för åtgärdsprogrammen mot buller är och har varit att de riktvärden som gäller för buller ska uppfyllas för alla i Malmö, vilket ännu inte är fallet. För att dessutom uppnå det som beskrivs i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", en god ljudmiljö där Malmöborna kan känna frihet från buller, krävs ytterligare insatser än de som ingår i åtgärdsprogrammen.

Dokument

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Härifrån har uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013

Härifrån har också uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.
Senast uppdaterad: 2018-01-30
Nyckeltal SE.5.1.1