Malmö stad - Bullerskyddsåtgärder, Miljöbarometern

Bullerskyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda Malmöborna mot buller görs inom ramen för åtgärdsprogrammen mot buller. Gatukontoret följer upp åtgärdsprogrammet årligen och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder
Mätområde Datum Värde
Totalt 2009 154
Totalt 2010 206
Totalt 2011 89
Totalt 2012 273
Totalt 2014 533
Totalt 2015 333
Totalt 2016 88
Fönsteråtgärder 2009 87
Fönsteråtgärder 2010 104
Fönsteråtgärder 2011 89
Fönsteråtgärder 2012 183
Fönsteråtgärder 2014 533
Fönsteråtgärder 2015 333
Fönsteråtgärder 2016 88
Övriga bullerskyddsåtgärder 2009 67
Övriga bullerskyddsåtgärder 2010 102
Övriga bullerskyddsåtgärder 2011 0
Övriga bullerskyddsåtgärder 2012 90
Övriga bullerskyddsåtgärder 2014 0
Övriga bullerskyddsåtgärder 2015 0
Övriga bullerskyddsåtgärder 2016 0
Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Under det nuvarande åtgärdsprogrammet, som gäller år 2014-2018, har åtgärder som berör totalt 954 stycken boende genomförts de tre första åren. Under det första åtgärdsprogrammet,vilket gällde år 2009-2013, genomfördes åtgärder som totalt sett berörde 722 stycken boende i Malmö.

Målen för åtgärdsprogrammen mot buller är och har varit att 3000 boende ska vara berörda av gjorda bullerskyddsåtgärder under programperioderna vilka båda omfattar fem år. Detta innebär att fördelat på antalet år så bör åtgärder som berör 600 boende genomföras årligen, vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet ovan.

Dokument

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Här finns det senaste åtgärdsprogrammet.

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013

Här finns det tidigare åtgärdsprogrammet.
Senast uppdaterad: 2018-01-30
Nyckeltal SE.5.1.4